ePacific-INVENTORY

Phần mềm quản lý kho

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHẬP XUẤT TỒN KHO

Đặc điểm:

 • Quản lý quá trình xuất nhập tồn vật tư hàng hóa, quá trình luân chuyển nội bộ.
 • Theo dõi hạn mức tồn kho tối thiểu và tối đa
 • Theo dõi và đánh giá tình hình hàng tồn kho: hàng nhanh hoặc chậm luân chuyển, theo từng kho, từng mặt hàng, từng nhóm hàng.
 • Theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm của từng nhà sản xuất.
 • Quản lý hàng hư hỏng, thiếu hụt trong quá trình sản xuất, hàng bán bị trả lại.
 • Phương thức tính giá hàng xuất: đích danh, bình quân gia quyền, fifo, lifo,…
 • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (vnd, usd, …)

 

Xử lý chứng từ:

 • Vào phiếu nhập vật tư, hàng hóa, thành phẩm
 • Vào phiếu điều chuyển – điều chỉnh vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ
 • In phiếu nhập, phiếu xuất trực tiếp trên máy
 • Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán khác

Hình thức kế toán hàng tồn kho:

Với hệ thống phần mềm pacfic, người dùng có nhiều lựa chọn hơn trong các phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho khác nhau nhằm kiểm soát và có những đánh giá tốt nhất về tình hình nhập xuất tồn kho của doanh nghiệp tại mọi thời điểm.

Hình thức kế toán vật tư:

 • Kê khai thường xuyên
 • Kiểm kê định kỳ

Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho:

 • Bình quân gia quyền theo tháng
 • Bình quân thời điểm
 • Thực tế đích danh
 • Nhập trước xuất trước (fifo)
 • Nhập sau xuất trước (lifo)
 • Giá kế hoạch

Chứng từ:

 • Phiếu nhập kho nguyên vật liệu
 • Phiếu nhập kho hàng hóa / thành phẩm
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu điều chuyển kho nội bộ

Báo cáo:

 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật tư / hàng hóa
 • Bảng kê nhập hàng
 • Bảng kê xuất hàng
 • Bảng kê hàng luân chuyển nội bộ
 • Sổ tổng hợp nhập xuất tồn theo tk / kho hàng / nhóm hàng / từng mặt hàng
 • Báo cáo tồn kho theo tk / kho hàng / nhóm hàng / từng mặt hàng
 • Báo cáo kiểm kho / kiểm kê
 • Báo cáo tồn kho âm
 • Báo cáo hàng tồn kho vượt định mức tồn kho (tối thiểu / tối đa)

Các phần hành nghiệp vụ liên quan: