ePacific-ACCOUNT

Phần mềm quản trị tài chính kế toán doanh nghiệp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Phần mềm được xây dựng theo đúng chế độ kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất và kế toán quốc tế (IAS)
 • Luôn được cập nhật kịp thời những chuẩn mực kế toán và mẫu biểu báo cáo mới nhất
 • Cho phép người dùng định nghĩa bút toán hạch toán tự động
 • Công nghệ drilldown (đào sâu dữ liệu) giúp người sử dụng và nhà quản trị có thể diễn giải chi tiết số liệu từ tổng hợp đến chi tiết và các chứng từ gốc liên quan chỉ trên một màn hình.
 • Hình thức ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái
 • Hình thức kế toán vật tư: Kê khai thường xuyên, Kiểm kê định kỳ
 • Phương pháp tính giá vốn vật tư: Bình quân gia quyền theo tháng, bình quân thời điểm, thực tế đích danh, FIFO, LIFO
 • Đồng tiền hạch toán: hạch toán đa tiền tệ, theo dõi theo đồng tiền hạch toán và các loại ngoại tệ phát sinh
 • Ngôn ngữ giao diện và báo cáo: tiếng Việt, Anh, Campuchia và ngôn ngữ khác theo yêu cầu
 • Hạch toán chênh lệch tỷ giá tự động theo các phương pháp: Thực tế, Hạch toán, Thực tế-Hạch toán, Bình quân thời điểm.

  epacific


  Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ như:

   • Kế toán tổng hợp
   • Kế toán thuế
   • Báo cáo tài chính
   • Kế toán tiền mặt
   • Kế toán ngân hàng
   • Công nợ phải thu
   • Công nợ phải trả
   • Quản lý mua hàng
   • Quản lý bán hàng
   • Quản lý hàng tồn kho
   • Quản lý TSCĐ + CCDC 
   • Kế toán chi phí 
   • Tính giá thành
   • Kế toán quản trị
   • Quản trị hệ thống
   • Hợp nhất số liệu từ các đơn vị thành viên 

  .

  phần mềm kế toán   phần mềm kế toán quản trị   kế toán quản trị   phần mềm kế toán đặc thù   phần mềm kế toán dệt may