ePacific-MRP

Phần mềm quản lý sản xuất

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đặc điểm:

 • Quản lý chi itết từng lệnh sản xuất / đơn hàng sản xuất
 • Cập nhật thông tin về định mức nguyên vật liệu, nhân công, chi phí trực tiếp, gián tiếp cho từng mã thành phẩm / bán thành phẩm hay từng công đoạn sản xuất.
 • Tính tỉ lệ chi phí nguyên vật liệu/chi phí khác tiêu hao theo định mức.
 • Khai báo tỷ lệ hao hụt
 • Thông tin nhanh về tình hình tồn kho
 • Thông tin nhanh về tiến độ sản xuất của từng lệnh sản xuất 
 • So sánh định mức kế hoạch sản xuất và số liệu chi phí thực tế.

Quản lý định mức sản xuất

 • Cập nhật các bảng định mức / hạn mức sản xuất cho từng sản phẩm: thông tin về định mức nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhân công, nhiên liệu, chi phí trực tiếp, gián tiếp cho từng mã thành phẩm / bán thành phẩm hay từng công đoạn sản xuất.
 • Hỗ trợ quản lý định mức theo số lượng và theo giá trị
 • Tính tỉ lệ chi phí nguyên vật liệu/chi phí tiêu hao theo định mức.
 • So sánh định mức kế hoạch sản xuất và số liệu chi phí thực tế.

Quản lý năng suất của từng máy/dây chuyền/công đoạn sản xuất 

 • Nhà quản lý có thể thiết lập hệ thống để quản lý và thống kê năng suất sản xuất của từng máy / từng ca đứng máy để nắm tình hình sản xuất cụ thể. Việc xác định rõ năng suất của từng máy cũng như tay nghề của công nhân cũng giúp cho nhà quản trị những thông tin nhất định cho việc lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Báo cáo :

 • Bảng phân bổ tiền lương
 • Bảng phân bổ BHXH, BHYT
 • Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, thiết bị
 • Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ
 • Bảng phân bổ chi phí chung
 • Sổ giá thành chi tiết sp / công trình
 • Sổ tổng hợp giá thành sp / công trình
 • Bảng tổng hợp chi phí dở dang / bán thành phẩm
 • Bảng tập hợp chi phí theo phân xưởng / công đoạn sản xuất
 • Báo cáo lãi gộp sản phẩm / công trình
 • Bảng tính giá thành chi tiết sản phẩm / công trình
 • Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm / công trình

Các phần hành nghiệp vụ liên quan: